Dátum: 24-05-02 14:41

JAZZFŐVÁROS fesztivál (szervező: JAZZFŐVÁROS Kft.):
A fesztiválon résztvevők (közönség, fellépők, dolgozók, vendégek) a fesztivál területére való belépésükkel elfogadják a rendezvény házirendjét. A házirend a https://jazzfovaros.hu/downloads/documents/4/hazirend-jf.pdf linkről letölthető.


Tovább
Dátum: 24-04-24 14:00

Adatkezelési tájékoztató a http://jazzfovaros.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

Bevezetés

A Kecskeméti Jazz Alapítvány mint a jazzfovaros.hu domain tulajdonosa, valamint a JAZZFŐVÁROS jazztábor szervezője, a JAZZFŐVÁROS fesztivál társszervezője, vagyis az adatkezelő (a továbbiakban: Alapítvány) a weboldal működtetése során, az oldalon, illetve az oldalhoz kapcsolt űrlapokon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

Az Alapítvány teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése
Név / cégnév: Kecskeméti Jazz Alapítvány
Székhely: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye u. 71.
Adószám: 19046309-2-09
Weboldal megnevezése, címe: www.jazzfovaros.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.jazzfovaros.hu/adatvedelem

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: Kecskeméti Jazz Alapítvány
Székhely: 6000 Kecskemét, Csabagyöngye u. 71.
Képviselő: dr. Ittzés Tamás kuratóriumi elnök
E-mail: bohemragtime@gmail.com, jazzfovaros@gmail.com
Telefon: +36-20-336-4620


Fogalommeghatározások

GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Tovább
Dátum: 22-07-18 09:58

JAZZFŐVÁROS kerékpáros váltó
2023. augusztus 6., vasárnap 10.00
Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidőközpont
Tó Hotel (JAZZFŐVÁROS II. kapu)
ONLINE NEVEZÉS ITT aug. 3-án éjfélig!
Így nem kell a helyszínen papírt kitöltened és biztosan kapsz JAZZFŐVÁROS pólót a saját méretedre.
Ha lekésted az online nevezést, a verseny előtt a helyszínen is nevezhetsz.
A JAZZFŐVÁROS kerékpáros váltó résztvevői INGYENES BELÉPŐ-t kapnak a vasárnapi programra!
részletek lejjebb...

Eredményhirdetés:
2023. aug. 6., vasárnap 12.00, a Cargoport színpad előtt


Tovább
Dátum: 22-07-18 09:30

Strandröplabda torna elsősorban céges csapatok részére: TÖLTSD KI A JELENTKEZÉSI LAPOT ITT!

Célja: Szabadidős sportrendezvény, amelynek célja az egészséges életmód népszerűsítése, a röplabda szeretetének megosztása, a rendezvény támogatói körének csapatépítő jellegű sportolás biztosítása. Sportszerű játék (FAIR PLAY) érvényre juttatása.

Időpont: 2023. augusztus 5., szombat 9.00-12.30

Helyszín: Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kecskemét, Csabay Géza krt. 7., JAZZFŐVÁROS fesztivál területe

Jelentkezés: ONLINE 2023. július 31., hétfő 16 óráig. Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a tornán.

Feltétele: céges csapatba csak olyan játékosok nevezhetőek, akik a rendezvényt támogató gazdasági társaságokkal munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak. Kérünk mindenkit, hogy a SPORTSZERŰSÉG keretében minden játékos a fenti feltételeknek megfelelő legyen! Baráti társasággal történő nevezés esetén ez nem feltétel.

A torna elsődleges célja az önfeledt szórakozás: a „vérre menő” küzdelem helyett sportszerű játék (FAIR PLAY) messzemenő érvényre juttatása. A jelentkező csapatok száma optimális esetben 6, maximum 8 lehet. A jelentkező csapatok számának függvényében szervezőség fenntartja a jogot az időbeosztáés megváltoztatására (pl. korábbi kezdés).

TÖLTSD KI A JELENTKEZÉSI LAPOT ITT!

Lebonyolítás rendje:
9.00-11.00 körmérkőzés (részletek az oldal alján)

Díjazás:
1. hely: kupa, érem, oklevél
2-3. hely: érem, oklevél
Minden csapat: oklevél

Egyéb:
Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező! Öltözési, zuhanyozási lehetőség a helyszínen biztosított. A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!

Rendező: JAZZFŐVÁROS Kft. (elérhetőség: jazzfovaros@gmail.com; +36-20/960-7169)
Lebonyolító: Kecskeméti Sportiskola Röplabda Szakosztálya: roplabda@juniorsportkft.hu


Tovább
Dátum: 22-07-13 00:33

A KOSÁRLABDA KUPA 2023-BAN ELMARAD!

3x3 kosárlabda (street ball) torna elsősorban céges csapatok részére: TÖLTSD KI A JELENTKEZÉSI LAPOT ITT!

Célja: Szabadidős sport rendezvény, amelynek célja az egészséges életmód népszerűsítése, a kosárlabda sport szeretetének megosztása, a rendezvény támogatói körének csapatépítő jellegű sportolás biztosítása. Sportszerű játék (FAIR PLAY) érvényre juttatása.

Időpont: 2023. augusztus 5., szombat 10.00-13.30

Helyszín: Benkó Zoltán Szabadidőközpont, Kecskemét, Csabay Géza krt. 7., JAZZFŐVÁROS fesztivál területe

Jelentkezés: ONLINE 2023. július 28-ig. Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a tornán.

Feltétele: céges csapatba csak olyan játékosok nevezhetőek, akik a rendezvényt támogató gazdasági társaságokkal munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak. Kérünk mindenkit, hogy a SPORTSZERŰSÉG keretében minden játékos a fenti feltételeknek megfelelő legyen! Baráti társasággal történő nevezés esetén ez nem feltétel.

A torna elsődleges célja az önfeledt szórakozás: a „vérre menő” küzdelem helyett sportszerű játék (FAIR PLAY) messzemenő érvényre juttatása. A jelentkező csapatok száma optimális esetben 6, maximum 8 lehet. A jelentkező csapatok számának függvényében szervezőség fenntartja a jogot az időbeosztáés megváltoztatására (pl. korábbi kezdés).

TÖLTSD KI A JELENTKEZÉSI LAPOT ITT!

Lebonyolítás tervezett rendje (6 csapat esetén):
10.00-12.00 csoportmérkőzések
12.00-13.30  a csoportok első két helyezettje részvételével

Díjazás:
1. hely: kupa, érem, oklevél
2-3. hely: érem, oklevél
Minden csapat: oklevél

Egyéb:
Az értéktárgyakért felelősséget nem vállal a rendező! Öltözési, zuhanyozási lehetőséga helyszínen biztosított. A szervezőkkel szemben minden jogcímen kizárt a kártérítési igény érvényesítése!

Rendező: JAZZFŐVÁROS Kft. (elérhetőség: jazzfovaros@gmail.com; +36-20/960-7169)
Lebonyolító: DECATHLON kecskeméti áruházának munkatársai


Tovább
Dátum: 22-07-05 10:48

Bolba Éva (ének) * Cseh Balázs (dob) * Farkas Péter (bőgő) * Fodor László (fafúvósok) * Gyárfás István (gitár) * Ittzés Tamás (táborvezető, hegedű) * Korb Attila (rézfúvósok, zongora) * Lukács Eszter (ének) * Nagy Iván (zongora) * Rieger Attila (gitár)


 

Tovább
Dátum: 22-06-26 13:50

A BOHÉM JAZZFŐVÁROS fesztivál sportprogramjai egy helyen ABC szerint (időrendi bontást ld. a Programok oldalon). A MOZOGJ ÉS FESZTIVÁLOZZ! szlogen alatt szereplő, pirossal szedett sportversenyen indulók ingyenes belépőt kapnak a fesztiválra. Részleteket ld. az oldal alján és a sportági linkeken:


FUTÁS (MOZOGJ ÉS FESZTIVÁLOZZ!) JAZZFŐVÁROS futás – 2024. aug. 3., szombat 10.00 – SZABÁLYOK, ONLINE JELENTKEZÉSI LAP ITT! (jelentkezni a helyszínen is lehet 9.45-ig)

LABIRINTUSPÁLYA (tájfutás alapjai, elsősorban gyerekeknek) – 2024. aug. 2-4., péntek-vasárnap (a fesztivál alatt folyamatosan)

SÁRKÁNYHAJÓZÁS – 2024. aug. 3., szombat (sárkányhajózás: 15.00-19.00, zenés-fáklyás sárkányhajózás: 21.30) – jelentkezni a helyszínen lehet

STRAND – fesztiválkarszalaggal a Domb Beach strand a BOHÉM JAZZFŐVÁROS fesztivál alatt ingyenesen látogatható!

STRANDRÖPLABDA – a fesztivállal szomszédes strandon két strandröplabda pálya áll rendelkezésre a játékhoz (júl. 31-ig történő előzetes jelzés esetén labdát tudunk biztosítani!)

Tovább
Dátum: 21-07-20 00:14

2021. augusztus 8., vasárnap 10.00
Kecskemét, Benkó Zoltán Szabadidőközpont
Tó Hotel (JAZZFŐVÁROS II. kapu)

A versenyen csak a fesztivált támogató cégek 4 fős csapatai vehetnek részt.
Egy cég több csapatot is indíthat.
Jelentkezési határidő: 2021. július 30. péntek
AZ ONLINE JELENTKEZÉSHEZ IDE KATTINTS!

Bővebb információ a tájfutásról az oldal alján.

Először is ismerkedjünk azzal, hogy mi is az a tájékozódási futás, vagy egyszerűsítve tájfutás. A tájfutás nem a szép tájakról kapta a nevét, ahol a versenyzők futnak. A tájfutásban a tájékozódás a lényeg térképpel és tájolóval, az útvonal szabad megválasztása az ellenőrző pontok között, és a választott útvonal hibátlan teljesítése. És természetesen a futás: erdőben, mezőn, bozótosban, tisztáson. Ehhez sporthoz erőnlét kell, mert hegyi terepen, utakról letérve futni embert próbáló. Az a sport, amihez szellemi koncentráció kell, mert a térkép alapján kell gyorsan tájékozódva megtalálni a pontokat, amelyek kiadják a pályát. A jó tájfutónak mind fizikailag, mind mentálisan magas teljesítményt kell nyújtania. A tájfutás ugyanakkor egy játék, kaland, amihez nem kellenek bonyolult eszközök, csak egy térkép és egy tájoló, amelyek segítségével a kikapcsolódás különleges formáját adja a XXI. század emberének: sport közben visszavezeti a természetbe, az egészséges környezetbe, miközben fejleszti a problémamegoldó és döntési képességét.

A LOGALL tájékozódási futóversenyre egy szervezet több csapatot is összeállíthat. A négy főből álló csapatok váltóversenyen fognak részt venni. Az indulás tömegrajtos lesz, ez azt jelenti, hogy az egyes csapatból az első indulók egyidejűleg indulnak el, viszont mindenki más-más pályát fut be. A következő csapattag akkor mehet ki, amikor az előző társa beért a célba, és kézérintéssel lehetőséget kap az indulásra. Ez addig megy, amíg a negyedik versenyző is beér a célba. A versenyt az a csapat nyeri meg aki a legrövidebb idő alatt hibátlanul teljesíti mind a négy pályát.

A szükséges sporteszközöket biztosítjuk (térkép, tájoló, időmérő) csak egy kényelmes futásra alkalmas ruházattal, illetve cipővel kell készülni. A versenyt megelőzően részletes tájékoztatást fogunk tartani a térkép használatról és a tájékozódás alapjairól.  

Tovább
Dátum: 21-05-21 18:02

SZÉP-kártyát elfogadunk!

Széchenyi Pihenő Kártyával kifizetheted a fesztiválbelépődet (a Bohém Webáruházban és személyesen) és a szállásodat (közvetlenül a szállodákban). Ráadásul egy 2021-ben hozott és 2022-ben meghosszabbított kormányrendeletnek köszönhetően 2022. szeptember 30-ig bármelyik (szálláshely, vendéglátás, rekreáció) zsebből fizethetsz! A tervek szerint a helyszínen ételt-italt is fizethetsz SZÉP-kártyával némelyik gasztro-szolgáltatónál. Részletek alább:

Tovább
Dátum: 21-05-05 10:01

 

Kifejezetten a klasszikus jazz iránt érdeklődőket várjuk a műfajban teljesen kezdőktől a haladókig, korhatár nélkül. Hangszeres/énekesi előképzettség (zeneiskola stb.) szükséges! De csak tanulnivágyó, érdeklődő passzív résztvevőket is várunk! A swingtánctábort (a jazztáborral egyidőben, annak részeként) a Pepita Egyesület szervezi. Jelentkezési lap a videó alatt! De előtte nem árt végigfutni az információkat... ;)

TÖLTSD KI A JELENTKEZÉSI LAPOT IDE KATTINTVA
(ÉNEKES ÉS HANGSZERES KURZUSOK)!

JELENTKEZÉSI LAP A SWINGTÁNCOS KURZUSOKRA ITT!


Tovább

Menüstruktúra

BŐVEBBEN